Μενού Κλείσιμο

Το ιστορικό

Το 1949 στην Αθήνα ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και το 1954 στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, με κύριο έργο τους την προαγωγή και την ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Είναι αναμφισβήτητα σημαντικό το έργο τους. Όμως από το 2000, η συνεχώς μεταβαλλόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα και η συσσώρευση των προβλημάτων της σχολικής φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης μιας επιστημονικής ένωσης μέσα από την εκπαίδευση. Στις 14 Ιανουαρίου 2011 ο Σχολικός Σύμβουλος φυσικής αγωγής Β΄ Αθήνας, Νικόλαος Τριπόδης, έφερε προς διαβούλευση ένα προσχέδιο καταστατικού στη συνάντηση με 31 εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης φυσικής αγωγής οι οποίοι προχώρησαν στην επεξεργασία του πρώτου καταστατικού της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής και αποτέλεσαν τα ιδρυτικά της μέλη.

Καταστατικό

Καταστατικό σωματείου με την επωνυμία Πανελλήνια Ένωση
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής

Άρθρο 1:  Ίδρυση-επωνυμία-έδρα

1.1. Ιδρύεται επιστημονική Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής» (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.) και έδρα το Χαλάνδρι Αττικής.

1.2. Η σφραγίδα της Ένωσης είναι στρογγυλή όπου στην περιφέρεια της αναγράφεται η επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής». Αριστερά απεικονίζονται τρία φύλλα ελιάς και δεξιά αναγράφεται η επωνυμία «Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.» με το έτος ιδρύσεως «2011».

Άρθρο 2: Σκοποί της Ένωσης

Σκοποί της Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. είναι:

2.1. Η προαγωγή και η ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση.

2.2. Η μελέτη και ανάδειξη θεμάτων της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας στο εκπαιδευτικό σύστημα.

2.3. Η προώθηση του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου για ζητήματα που αφορούν σε θέματα της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση.

 

Άρθρο 3: Μέσα πραγμάτωσης των σκοπών

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης είναι κάθε νόμιμη διαδικασία και δραστηριότητα που θα αποφασίζεται από τα όργανα της Ένωσης. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

3.1. Δημιουργία δικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού περιοδικού, με σκοπό την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Ένωσης, τη δημοσίευση των απόψεων ή σχολίων των μελών της, την προβολή του έργου τους με δημοσίευση άρθρων και μελετών τους καθώς και τη φιλοξενία μελετών και εργασιών εκπαιδευτικών που συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη  της  επιστήμης  της  φυσικής  αγωγής  και  του αθλητισμού.

3.2. Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με άλλες ενώσεις και ιδρύματα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3.3. Συνεργασία με άτομα που έχουν αυξημένα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα με τη δυνατότητα συμμετοχής τους στις διάφορες δραστηριότητες της Ένωσης (όπως ομάδες μελέτης, έρευνας, διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων).

3.4. Διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων καθώς και παρακολούθηση αναλόγων εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

3.5. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ανοιχτών κύκλων μαθημάτων από τα μέλη της Ένωσης ή συνεργαζόμενους άλλους επιστήμονες που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς αλλά και στο ευρύ κοινό.

3.6. Έκδοση εντύπων και ενημερωτικού δελτίου.

3.7. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

 

Άρθρο 4: Μέλη της Ένωσης

Τα μέλη της Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα:

4.1. Τακτικά μέλη της Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. είναι τα συμβαλλόμενα ιδρυτικά μέλη που υπογράφουν το παρόν καθώς και εκείνα που εγγράφονται ύστερα από αίτηση τους και με απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης. Δικαίωμα να γίνουν μέλη έχουν οι εκπαιδευτικοί φυσικής  αγωγής  υπηρετούντες,  υπηρετήσαντες  και αφυπηρετήσαντες.

4.2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. με πρόταση του Δ.Σ. ή τακτικού μέλους, πρόσωπα που συντέλεσαν στην εκπλήρωση των σκοπών και του έργου της Ένωσης.

 

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις, δικαιώματα, εγγραφές, διαγραφές μελών

5.1. Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στην κατηγορία τους. Όλα τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις και οφείλουν:

α. να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης,

β. να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Ένωσης,

γ. να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και να τηρούν τους όρους του παρόντος καταστατικού,

δ.  να  αποφεύγουν  κάθε  πράξη,  ή  ενέργεια  που  αντιβαίνει  τους  σκοπούς  της Ένωσης.

ε. μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Τα μέλη αυτά οφείλουν να εξοφλούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση και ειδικά να καταβάλλουν την συνδρομή τους, για να έχουν το παραπάνω δικαίωμα.

5.2. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος της Ένωσης πρέπει να υποβάλλει γραπτή ή ηλεκτρονική  αίτηση  στο  Δ.Σ.  της  Ένωσης  με  τα  σχετικά  αποδεικτικά.  Η  αίτηση γίνεται αποδεκτή μόνο μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

5.3. Δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής δεν καταβάλλουν τα επίτιμα μέλη.

5.4. Κάθε  μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση  αφού υποβάλλει έγγραφη δήλωση του στο Δ.Σ.

5.5. Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος το Δ.Σ. προτείνει την διαγραφή μέλους για την οποία αποφασίζει η Γ.Σ. με πλειοψηφία των 50%+1 των παρόντων μελών. Η Γ.Σ. δύναται να διαγράψει ένα μέλος για σοβαρή παράβαση του Καταστατικού ή των νόμων περί σωματείων ή ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά. Το υπό διαγραφή μέλος δικαιούται να παραστεί και να εκφράσει τις απόψεις του στην Γ.Σ.

 

Άρθρο 6: Όργανα της Ένωσης

Όργανα διοίκησης και λειτουργίας της Ένωσης είναι:

α. η Γενική Συνέλευση των μελών,

β. το Διοικητικό Συμβούλιο,

γ. η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 7: Γενική Συνέλευση

7.1. Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης της Ένωσης και αποτελείται εξ απάντων των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.

7.2.  Τα  επίτιμα  μέλη  δικαιούνται  να  συμμετάσχουν  στην  Γ.Σ.  χωρίς  δικαίωμα ψήφου.

7.3. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

7.4. Οι τακτικές ετήσιες Γ.Σ. συνέρχονται ανά έτος, εντός του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους και:

α. ελέγχουν τη λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου,

β. αποφασίζουν την επικύρωση του οικονομικού απολογισμού του προηγούμενου χρόνου,

γ. εγκρίνουν τον προϋπολογισμού του επόμενου έτους,

δ. τροποποιούν το καταστατικό,

ε.  αποφασίζουν  για  οποιοδήποτε  θέμα  που  ανακύπτει  και  παραπέμπεται  στην δικαιοδοσία της.

7.5. Η Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. συνέρχεται ανά τριετία εντός του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους και αποφασίζει επιπροσθέτως:

α.  την  έγκριση  του  απολογισμού  του  απερχόμενου  Δ.Σ.  και  την  απαλλαγή  των μελών του από τις ευθύνες τους,

β. την Εφορευτική Επιτροπή κατόπιν φανερής ψηφοφορίας.

7.6. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. όταν το θεωρήσει αναγκαίο και υποχρεωτικά όταν ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους προς το Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι.

 

Άρθρο 8: Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης

8.1. Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται περισσότερα από το 1/3+1 των τακτικών μελών της, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις εντός του ημερολογιακού έτους που αυτή πραγματοποιείται. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται σε 8 ημέρες, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

8.2. Η ψηφοφορία στις Γ.Σ. είναι φανερή. Η Γ.Σ. όμως μπορεί να αποφασίσει, κατά πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, να γίνει μυστική ψηφοφορία για κάποιο θέμα.

8.3. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τακτικών Γ.Σ. καταρτίζει το Δ.Σ. και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα μέλη κατ’ ελάχιστο 10 ημέρες πριν. Τα θέματα των έκτακτων Γ.Σ. καταρτίζουν εκείνοι πού έχουν την πρωτοβουλία σύγκλισης και τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στα μέλη κατ’ ελάχιστο 10 ημέρες πριν. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν μόνον, εφόσον συμφωνήσουν τα 1/2 των παρόντων μελών.

8.4. Με την έναρξη κάθε Γ.Σ. εκλέγεται τριμελές προεδρείο (πρόεδρος, γραμματέας, μέλος) με φανερή ψηφοφορία και προεδρεύει μέχρι τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται από το γραμματέα αυτής πρακτικά τα οποία μετά τη λήξη της διαβιβάζονται και υπογράφονται.

8.5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό  ή  τον  νόμο,  λαμβάνονται  με  πλειοψηφία  (50%+1)  των  παρόντων μελών.

 

Άρθρο 9: Εκλογές

9.1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνονται κάθε τρία χρόνια μετά από την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. και μπορούν να πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα.

9.2. Την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών έχει η Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη η οποία εκλέγεται από τη Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. κατόπιν φανερής ψηφοφορίας. Επίσης  εκλέγονται  δύο  αναπληρωματικά  μέλη της  εφορευτικής επιτροπής. Στην Εφορευτική Ε πιτροπή προεδρεύει το μέλος που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για την ανάδειξη του προέδρου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.

9.3. Το Δ.Σ. προσκαλεί τα μέλη να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας για Δ.Σ. και Ε.Ε ένα μήνα πριν την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. Οι επιθυμούντες να εκλεγούν οφείλουν να έχουν εγγραφεί ως μέλη της ένωσης τουλάχιστον έξι μήνες νωρίτερα από την πρόσκληση για την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ., να είναι ταμειακώς εντάξει και να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας για Δ.Σ. και Ε.Ε εντός δέκα ημερών μετά την πρόσκληση. Μετά τις δηλώσεις το Δ.Σ. αναρτά τις υποψηφιότητες στο διαδίκτυο και δίνονται τρεις ημέρες για ενστάσεις.

9.4. Στο τελευταίο Δ.Σ.:

α. εξετάζονται οι ενστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και καταρτίζεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφιοτήτων και επικυρώνεται,

β. ορίζεται ο  τόπος και η  ακριβής ημερομηνία των εκλογών και αναρτάται στο διαδίκτυο,

γ.    το    ενιαίο    ψηφοδέλτιο    υποψηφιοτήτων    αναρτάται    στο    διαδίκτυο    και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη.

9.5. Κάθε ψηφοφόρος βάζει σταυρό προτιμήσεως δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων. Έχει το δικαίωμα να σημειώσει σταυρό σε τέσσερα το πολύ ονόματα υποψηφίων για το Δ.Σ. και τρία το πολύ ονόματα υποψηφίων για την Ε.Ε.

9.6Όποιος  ψηφίζει  με  επιστολή  κλείνει  το  ψηφοδέλτιο  μέσα  στον  αδιαφανή φάκελο χωρίς να αντιγράψει πάνω του το ονοματεπώνυμο ή άλλη ένδειξη. Το φάκελο αυτό μαζί με φωτοτυπία απόδειξης πληρωμής τοποθετεί σε άλλο φάκελο, που στέλνει ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής,

(Εφορευτική Επιτροπή)

Post Restante

Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθήνας Αττικής

9.7. Οι φάκελοι αυτών των μελών που ψήφισαν με επιστολή παραλαμβάνονται την ημέρα των εκλογών και πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας από εξουσιοδοτημένο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Αποσφραγίζονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, ελέγχονται οι αποδείξεις πληρωμής και οι κλειστοί φάκελοι με το ψηφοδέλτιο ρίχνονται στη ψηφοδόχο.

9.8. Η ψηφοφορία αρχίζει αμέσως με τη λήξη της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. (εφόσον πραγματοποιείται την ίδια ημέρα) και τελειώνει στις 18.00 της ημέρας των εκλογών. Σε περίπτωση που βρίσκονται μέσα στο χώρο της ψηφοφορίας μέλη που δεν έχουν ψηφίσει μέχρι τις 18.00 η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει το χρόνο της ψηφοφορίας μέχρι να ψηφίσει και ο τελευταίος παρευρισκόμενος στο χώρο της ψηφοφορίας.

9.9. Οι εκλογές διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητό τους. Παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τις καταστάσεις των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και τις συμπληρώνει με την αναγραφή των μελών που προσκομίζουν απόδειξη καταβολής της συνδρομής κατά την ημέρα των εκλογών.

9.10. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας για όλα τα μέλη που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με αλληλογραφία η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρακτικό των εκλογών, επισυνάπτει τον ονομαστικό κατάλογο των ψηφοφόρων και παραδίνει στο μέλος που έχει πλειοψηφήσει. Ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας τα τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

9.11. Για το Δ.Σ. εκλέγονται επτά τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη και για την Ε.Ε. εκλέγονται τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.

9.12. Ηλεκτρονικές εκλογές θα μπορούν να διεξάγονται επίσης εφόσον το αποφασίσει η Γ.Σ. ή το Δ.Σ.

 

Άρθρο 10: Διοικητικό Συμβούλιο

10.1. Η Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. διοικείται από επταμελές Δ.Σ.

10.2. Στο Δ.Σ. δύνανται να εκλεγούν μόνο τα τακτικά μέλη.

10.3. Η σύνθεση του Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον

Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο μέλη.

10.4. Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συγκεντρώνονται και συγκροτούνται σε σώμα, μέσα σε δέκα μέρες από τις αρχαιρεσίες ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους ή, αν κωλύεται αυτό του δευτέρου πλειοψηφήσαντος κατά σειρά επιτυχίας. Ο πρώτος σε ψήφους ορίζεται Πρόεδρος του Δ.Σ. και εάν κωλύεται ορίζεται ο επόμενος σε ψήφους και ούτω καθεξής. Ο δεύτερος σε ψήφους ορίζεται Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εάν κωλύεται ορίζεται ο επόμενος σε ψήφους και ούτω καθεξής. Ο τρίτος σε ψήφους ορίζεται Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. και εάν κωλύεται ορίζεται ο επόμενος σε ψήφους και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση ισοψηφίας για τα ως άνω αξιώματα εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Δ.Σ. μέχρι οριστικής εκλογής. Η εκλογή των υπολοίπων θέσεων και μελών στα υπόλοιπα αξιώματα γίνεται με φανερή ψηφοφορία και αναλαμβάνουν την ενεργοποίηση διαφόρων τομέων δραστηριότητας της Ένωσης. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι οριστικής εκλογής. Μέσα σε μία εβδομάδα από τη συγκρότησή του το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει τη Διοίκηση από το παλαιό.

 

Άρθρο 11:  Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε δίμηνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου και με καθορισμένα θέματα ημερήσιας διάταξης αλλά και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη και το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τέσσερα τουλάχιστον μέλη. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα. Τα μέλη του Δ.Σ. προσκαλούνται τουλάχιστον επτά μέρες πριν από τη σύγκλισή του.

11.2. Το Δ.Σ. έχει απαρτία και συνεδριάζει αν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη του και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας προσμετράται ως διπλή  η ψήφος του Προέδρου.

11.3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται σε ειδικό «Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.» και υπογράφονται από όλα τα μέλη που έλαβαν μέρος.

11.4. Η απουσία μέλους του Δ.Σ. αδικαιολόγητα σε περισσότερες από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, και ισχύει από την στιγμή που το Δ.Σ. αποφανθεί γι’ αυτήν. Αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

11.5. Σε περίπτωση που παραιτούνται μέλη του Δ.Σ. και μετά την αναπλήρωσή τους δεν δύναται να έχει πέντε μέλη, συγκαλείται εντός δύο μηνών έκτακτη Γ.Σ. για να εκλέξει νέο Δ.Σ. και Ε.Ε. για μια τριετία.

11.6. Κάθε μέλος του Δ.Σ μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση.

11.7. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ τηρούνται από τον Ειδικό Γραμματέα πρακτικά τα οποία διαβάζονται και υπογράφονται στην αρχή κάθε επόμενης συνεδρίασης.

11.8. Σε ειδικές περιπτώσεις και λόγω του επείγοντος μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις με την αρχή της πλειοψηφίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε αυτή την περίπτωση οι αποφάσεις και η τυχόν διαφωνία ενσωματώνονται στο πρακτικό της αμέσως επόμενης συνεδρίασης.

 

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. στην άσκηση της διοικήσεως έχει τις ακόλουθες συλλογικές και ατομικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες:

12.1. Ο Πρόεδρος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ.

α. εκπροσωπεί την Ένωση δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον παντός δικαστηρίου ή ιδιώτη σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή διοικητική, δικαστική ή άλλη καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές,

β. συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., δίνει το λόγο σε όσους  τον  ζητούν  κατά  σειρά  και  αφαιρεί  αυτόν  αν  εκτραπούν  ή  βρεθούν  οι ομιλητές εκτός θέματος, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία,

γ. υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων,

δ.  προσυπογράφει  με  τον  ταμία  τα  εντάλματα  πληρωμών  για  λογαριασμό  της

Ένωσης και εισπράττει τα προς την Ένωση καταβαλλόμενα,

ε. παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν την Ένωση και ενημερώνει τα μέλη,

ζ. εισηγείται στις επιτροπές μελέτης διαφόρων θεμάτων σχετικών με τα άρθρα 2 και

3 του καταστατικού. Στις επιτροπές αυτές παίρνουν μέρος τακτικά μέλη της Ένωσης αλλά και άτομα με αυξημένα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα και ορίζονται από το Δ.Σ,

η.  δύναται  να  αναθέτει,  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  του  Δ.Σ.,  ορισμένα  από  τα καθήκοντά του στον Αντιπρόεδρο.

12.2.  Ο  Αντιπρόεδρος  αναπληρώνει  τον  Πρόεδρο  όταν  απουσιάζει  σε  όλες  τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του.

12.3. Ο Γενικός Γραμματέας:

α. έχει την ευθύνη της τήρησης και φύλαξης των πρακτικών, των βιβλίων εισερχομένων εγγράφων της Ένωσης και κάθε άλλο βιβλίο την τήρηση του οποίου θα αποφασίσει ο νόμος ή η Γ.Σ. ή το Δ.Σ.,

β. συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα της Ένωσης,

γ. προΐσταται της γραμματείας της Ένωσης, διεξάγει την αλληλογραφία, φυλάσσει τα έγγραφα της, τη σφραγίδα και γενικά το αρχείο της,

δ. παρακολουθεί κάθε κίνηση, εκδήλωση, ενέργεια και δημοσίευμα σχετικά με τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα της Ένωσης,

ε. συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στην Γ.Σ,

στ. αναπληρώνεται όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του από τον Ειδικό Γραμματέα.

12.4. Ο Ειδικός Γραμματέας:

α. συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του,

β.  είναι  υπεύθυνος  για  την  αποτελεσματικότερη  οργάνωση  των  σχέσεων  και επαφών με τα περιφερειακά παραρτήματα της χώρας, βοηθούμενος από έτερο μέλος της Ένωσης που ορίζει το Δ.Σ.,

γ.  οργανώνει  και  προγραμματίζει  τις  εκδηλώσεις  της  Ένωσης,  (συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις, αποστολές κ.λπ.), βοηθούμενος από έτερο μέλος της Ένωσης που ορίζει το Δ.Σ.,

δ. το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει στον Ειδικό Γραμματέα για όλη την περίοδο της θητείας  του  ή  για  ορισμένο  χρόνο  την  άσκηση  ορισμένων  καθηκόντων αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα.

 

12.5. Ο Ταμίας:

α. κρατάει τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος,

β. εκτελεί εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφει εντάλματα πληρωμής για λογαριασμό της Ένωσης και καταθέτει σε τράπεζα που επιλέγει το Δ.Σ. κάθε ποσό που υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο από το Δ.Σ. για το διαχειριστικό έτος ποσό με ταυτόχρονη υπογραφή του προέδρου. Από την τράπεζα μπορεί να ενεργεί αναλήψεις   από   τους   λογαριασμούς   της   Ένωσης   κατόπιν   γενικής   ή   ειδικής απόφασης του Δ.Σ. Δικαίωμα αναλήψεων υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις έχει και ο Πρόεδρος,

γ. εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηματικούς πόρους της Ένωσης

και εκτελεί κάθε πληρωμή που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό δαπανών,

δ.  υποβάλλει  ανά  έτος  αναλυτική  ενημερωτική  κατάσταση  στο  Δ.Σ.  και  είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική πράξη,

ε. συντάσσει, διανέμει και παρουσιάζει για έγκριση στη Γ.Σ. τον απολογισμό της θητείας του Δ.Σ. και τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

στ.  έχει  την  ευθύνη  της  τήρησης  και  φύλαξης  του  βιβλίου  μητρώου  μελών βοηθούμενος από έτερο μέλος της Ένωσης που ορίζει το Δ.Σ.,

ζ. εάν ο ταμίας απουσιάζει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ., μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά, άλλως από τον Αντιπρόεδρο.

 

Άρθρο 13: Εξελεγκτική Επιτροπή

13.1. Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, εκλέγεται ανά τριετία και υποβάλλει στην επόμενη Γ.Σ. έκθεση της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Η Ε.Ε. στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή εκλέγει τον πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες.

13.2. Εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές-διαχειριστικές πράξεις, όπως και τις λοιπές ενέργειες του Δ.Σ. και του ταμία, κυρίως δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ., δικαιούται δε να εξετάζει τα σχετικά με την οικονομική κατάστασ η έγγραφα και βιβλία του σωματείου και να κάνει έλεγχο του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκθεση, για τη διαχείριση του Δ.Σ. στη Γ.Σ., η οποία επισυνάπτεται στα πρακτικά της Γ.Σ. Σε περίπτωση διαφωνίας των μελών της η απόφαση βγαίνει με την αρχή της πλειοψηφίας.

13.3. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποχωρήσεως, για οποιοδήποτε λόγο, μέλους ή μελών της Ε.Ε., το Δ.Σ. με φροντίδα του προέδρου του, καλεί κατά σειρά επιτυχίας τους ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για να καταλάβουν τις θέσεις που κενώθηκαν.

 

Άρθρο 14: Πόροι της Ένωσης – έσοδα και έξοδα

14.1. Η Ένωση για την πραγμάτωση των στόχων της έχει ανάγκη οικονομικών πόρων που προέρχονται από:

α. το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται και δύναται να τροποποιείται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.,

β.  την  ετήσια  συνδρομή  των  μελών  που  ορίζεται  ανά  έτος  και  δύναται  να τροποποιείται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.,

γ.   έσοδα   από  εκδηλώσεις  και  δραστηριότητες  της   Ένωσης   όπως  οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδόσεων κ.λπ.,

δ. επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή που γίνονται δεκτές πάντα όπως ορίζει ο νόμος,

ε.  χορηγίες  φυσικών  ή  νομικών  προσώπων  καθώς  και  τα  εκ  παντός  είδους εισφορών, κληροδοτημάτων, εράνων κ.λπ. εισπραττόμενα ποσά ή αξίες,

στ. δωρεές ή κληροδοτήματα μελών ή φίλων της Ένωσης,

ζ. κληροδοσίες, κληρονομιές και σοβαρές δωρεές γίνονται τελικά δεκτές με έγκριση της Γ.Σ. και εφόσον αποκλείονται όροι που δεσμεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς της Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.,

η. προσόδους από τυχόν περιουσία της Ένωσης.

14.2. Τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης ορίζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ.

14.3. Κάθε διάθεση πόρων ή προσόδων της Ένωσης για οποιαδήποτε αιτία αποφασίζεται από το Δ.Σ. και εκτελείται από τον Ταμία της Ένωσης. Προκειμένου για περιοδικές παροχές ή τακτικές δαπάνες μπορεί να λαμβάνεται εφάπαξ για κάθε συγκεκριμένο, θέμα απόφαση.

14.4. Για να αποκτήσει η Ένωση κινητή ή ακίνητη περιουσία από χαριστική αιτία απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

14.5. Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Δ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία. Το αξίωμα τους είναι τιμητικό. Δικαιούνται όμως για δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. όταν απασχολούνται με υποθέσεις της Ένωσης και μετακινούνται γι’ αυτές.

14.6. Τα έσοδα της Ένωσης διαθέτονται:

α. για έξοδα του γραφείου,

β. για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού,

γ. για την διατήρηση ιστοσελίδας και έκδοση εντύπων,

δ. για δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας του Δ.Σ. όταν απασχολούνται με υποθέσεις της Ένωσης και μετακινούνται γι’ αυτές,

ε. για κάθε άλλη ανάγκη της Ένωσης που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

 

Άρθρο 15: Λοιπά οργανωτικά

15.1.  Το   Δ.Σ.   μπορεί  να   ορίζει  συντονιστές   των  μελών  στην  Περιφέρεια  ή Περιφερειακές Ενώσεις για την καλύτερη προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.

15.2. Η Ένωση θα επιδιώξει την εγκατάσταση της σε ενοικιαζόμενο ή ιδιόκτητο χώρο ή παραχωρούμενο χώρο εντός της Αττικής.

15.3. Τα γραφεία και οι λοιποί χώροι της Ένωσης θα λειτουργούν κάποιες ημέρες και ώρες της εβδομάδας με την εθελοντική δωρεάν προσφορά εργασίας των μελών της.

15.4. Επίσημη εορτή της Ένωσης ορίζεται η ενάτη Νοεμβρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Νεκταρίου.

 

Άρθρο 16:   Τροποποίηση του Καταστατικού – διάλυση της Ένωσης

16.1. Τη διαδικασία τροποποίησης μπορεί να κινήσει είτε το Δ.Σ. είτε το 1/3 των μελών της Ένωσης με αίτηση τους. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η παρουσία   περισσοτέρων   από   το   1/2   των   ταμειακώς   εντάξει   μελών   και   η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

16.2. Κάθε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ από την καταχώρηση της στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου.

16.3. Η Ένωση διαλύεται ύστερα από απόφαση Γ.Σ. που συγκαλείται επί τούτω μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/2   των ταμειακώς εντάξει μελών.  Για τη λήψη της σχετικής   απόφασης   απαιτείται   η   παρουσία   περισσοτέρων   από   το   1/2   των ταμειακώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

16.4. Όταν διαλυθεί η Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και μετά το τέλος της εκκαθάρισης η τυχόν απομένουσα  περιουσία  της σε  χρήματα, κινητά  και ακίνητα, χειρόγραφα, περιέχεται σε Ίδρυμα ή Οργανισμό που ορίστηκε από τη Γ.Σ.

 

Άρθρο 17: Μη προβλέψιμο

Ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί Σωματείων.

 

Άρθρο 18:   Ακροτελεύτιο

18.1. Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΝΕΛΦΑ, κατά τη συνεδρίαση στις 20  Μαΐου 2017, σύμφωνα με τα άρθρα  7  και  16  του  Καταστατικού  (Αριθμ.  Μητρώου  Σωματείου  29285,  που αναγνωρίστηκε με τη Απόφαση 2254 του Πρωτοδικείου Αθηνών και κατατέθηκε στη Γραμματεία Πρωτοδικείου Αθηνών/ Τμήμα Εταιρειών- Σωματείων στις 10 Απριλίου 2012).

18.2. Το παρόν Καταστατικό υποβάλλεται αρμοδίως για έγκριση.

 

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.                                      Ο Γραμματέας της Γ.Σ 

Βασιλική Ζάγκα                                                  Βασίλειος Μόσχος

Δείτε το καταστατικό της περιόδου 2012 – 2019 από εδώ.